Best Service O NAS

OUTSORCING: stały nadzór BHP I PPOŻ w firmie.

Best Service to prężnie rozwijającą się firmą z doświadczeniem z zakresu bhp i ppoż. w każdej branży. Nasi specjaliści to osoby posiadające szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa zarówno pracy jak i przeciwpożarowego. Naszym celem jest pomoc pracodawcy w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami. Indywidualne podejście do klienta pomaga dobrać i wdrożyć nowoczesne rozwiązania będące składową zarządzania zakładem.

Dzięki współpracy Państwa firma zyska, poprzez:

 • Zmniejszenie kosztów obsługi BHP i PPOŻ
 • Posiadanie dokumentacji zgodnej z aktualnymi przepisami prawnymi
 • Pomoc w prawidłowej likwidacji szkód
 • Bezpieczne miejsce pracy, będzie kolejnym atutem dla pracownika
 • Odciążenie zarządu od zadań nie statutowych


Zapraszamy do współpracy

Co robimy:

Stały nadzór BHP i PPOŻ w firmie

Zadbaj o bezpieczną firmę - Powierz specjalistom spoza zakładu pracy zadania służby bhp. Jest to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla firm, które chcą perfekcyjnie zarządzać przedsiębiorstwem.

Szkolenia przeciwpożarowe

Nasze szkolenia zawierają część teoretyczną, czyli między innymi zapoznanie z obowiązującymi przepisami, zasadami postępowania podczas pożaru i ewakuacji oraz na życzenie klienta część praktyczną, czyli użycie gaśnic przez kursantów. Treść szkolenia w zakresie wiedzy teoretycznej dostosowana do zakładu pracy.

Instrukcje przeciwpożarowe

Oferujemy Państwu opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem planów ewakuacyjnych i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego.

Wyposażanie obiektów w oznaczenia oraz środki gaśnicze

Pomożemy dobrać i rozmieścić w zakładzie środki gaśnicze oraz oznakowania stosowne dla Państwa firmy.

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny BHP

Zapoznamy każdego pracownika z przepisami prawa pracy oraz zasadami BHP w formie szkolenia wstępnego na każdym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP

Oferujemy szkolenia okresowe w formie instruktażu, kursu lub e-learnig dla następujących stanowisk: Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych; Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Zgodnie z przepisami na zmianie powinien być przynajmniej jeden pracownik, który posiada aktualne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy szkolenia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie tematycznie dobrane do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w danym zakładzie.

Dokumentacja BHP

Opracujemy dla każdego stanowiska w Państwa firmie ocenę ryzyka zawodowego; instrukcje BHP; wewnętrzne procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązków w zakresie pierwszej pomocy.

Zacznijmy pracować razem!

Nasza szczegółowa oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:Stały nadzór BHP i PPOŻ w firmie

Zadbaj o bezpieczną firmę - Powierz specjalistom spoza zakładu pracy zadania służby bhp.

Jest to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla firm, które chcą perfekcyjnie zarządzać przedsiębiorstwem.

Kompleksowo zajmiemy się obsługą każdej firmy w zakresie bhp i ppoż. Dopilnujemy terminów, przeszkolimy pracowników, pomożemy zastosować rozwiązania poprawiające warunki pracy. Wierzymy, że wiedza którą podzielimy się z pracownikami zmniejszy ryzyko wystąpienia niekorzystnego zdarzenia i tym samym wpłynie na bezpieczny rozwój firmy.

Podstawa prawna: Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.).

W ramach stałej obsługi, proponujemy:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych bhp dla wszystkich pracowników firmy
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 • pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur poprawiających bezpieczeństwo pracy,
 • pomoc w opracowaniu instrukcji stanowiskowych BHP,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy,
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • przeglądy przeciwpożarowe zakładu pracy, w tym legalizacja gaśnic,
 • uzupełnianie oznaczeń bhp i ppoż. w zakładzie pracy.PowrótSkontaktuj się z nami

Szkolenia BHP oraz pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny BHP

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien odbyć szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny. Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Oferujemy szkolenia okresowe w formie kursu lub e-learnig dla następujących stanowisk:

 • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Zgodnie z przepisami na zmianie powinien być przynajmniej jeden pracownik, który posiada aktualne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nasza firma w swoich usługach proponuje szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które prowadzone są przez wykwalifikowanego ratownika, przy użyciu fantoma. Szkolenie obejmuje cześć teoretyczną oraz praktyczną, której elementem są ćwiczenia na fantomie. Po szkoleniu uczestnicy znają zasady reagowania i postępowania w razie zaistniałego wypadku, potrafią udzielać pomocy poszkodowanym, wzywać pomoc.PowrótSkontaktuj się z nami

Ochrona przeciwpożarowa

Obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej wynika z art.3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz z art. 100 KP. Kto nie przestrzega w/w obowiązku podlega odpowiedzialności w trybie i na zasadach ustalonych w innych przepisach min. Kodeksie karnym w art. 163 i 164 określono odpowiedzialność karną za spowodowanie zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz art. 82, 82a i 83 Kodeksu wykroczeń.


W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej oferujemy:


Szkolenia ppoż.

Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony ppoż. i ewakuacji oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Nasze szkolenia składają się z części teoretycznej, prowadzonej przy użyciu prezentacji zawierającej niezbędne informacje z zakresu przeciwdziałania pożarom a także postępowania podczas wystąpienia pożaru oraz części praktycznej, obejmującej prezentację środków gaśniczych, ich budowę i zasadę działania. Szkolenie zakończone jest pokazem użycia i zastosowania gaśnic.


Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), Według tych przepisów obowiązek ten spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkownikach obiektu.

Oferujemy Państwu opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem planów ewakuacyjnych i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego. Nasze instrukcje opracowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Konserwacja oraz legalizacja podręcznych środków gaśniczych

Gaśnice:

Zgodnie z przepisami i zaleceniami producentów gaśnic ich przeglądu należy dokonywać co najmniej raz w roku oraz poddać remontowi raz na pięć lub dziesięć lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych.

Jesteśmy firmą elastyczną, dopasowujemy się do klienta. Nasi specjaliści dojadą do zakładu w celu wykonania legalizacji gaśnic w terminie uzgodnionym i wygodnym dla klienta.

Hydranty:

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów na terenie zakładu, traktowanych jako urządzenia przeciwpożarowe, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Co najmniej raz w roku przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym powinny być poddane wszystkie hydranty na terenie zakładu, bez możliwości wytypowania pewnej części hydrantów do przeglądu i konserwacji.

Węże hydrantowe:

Zgodnie z § 3 ust. 4 r.o.p.b.o.b. węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.


Wyposażanie obiektów w oznaczenia oraz środki gaśnicze

Biorąc pod uwagę instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla budynku oraz obowiązujące przepisy pomożemy Państwu dobrać i rozmieścić w zakładzie środki gaśnicze oraz oznakowania stosowne dla Państwa zakładu.PowrótSkontaktuj się z nami

Dokumentacja BHP

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Instrukcje BHP
 • Wewnętrzne procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z przepisami pracodawca powinien opracować i udokumentować ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku, zapewnić instrukcje stanowiskowe bhp urządzeń oraz zapoznać z nimi pracowników.

Oferujemy państwu opracowanie ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych BHP oraz wewnętrznych procedur poprawiających stan bhp w każdym zakładzie pracy i na każdym stanowisku. Nasi specjaliści ds. bhp i ppoż. z indywidualnym podejściem do klienta rzetelnie opracują niezbędne dokumenty.PowrótSkontaktuj się z nami

Nasze rekomendacje

SimplyCase

Wiele lat dynamicznej współpracy, wiele ciekawych szkoleń i trudnych projektów.

Błażej Winnicki - Właściciel

Tabulus Sp z o.o.

Duże zaangażowanie i profesjonalizm pracowników firmy, którzy są kompetentnymi osobami i potrafią sprostać wszystkim wyznaczonym przez nas zadaniom. Dziękujemy za ciekawe i profesjonalne szkolenia.

Adrianna Stępień - Dyrektor

Taptalent Sp. z o.o.

PHU Best Service dzieki swojemu zaangażowaniu, pozwolił na rozwinięcie w naszej ofercie unikalnej usługi na rynku rekrutacyjnym. Dzięki fachowości Państwa pracowników, zdecydowaliśmy się na wieloletnią współpracę.

Gracja Góźdź - Manager

Perfect Vision

Współpraca z Waszą firmą to czysta przyjemność! Dziękujemy za szkolenia i profesjonalną obsługę

Tomasz Pawłowski - Właściciel

ADS Sp z .o.o Sp. K.

Dziękujemy za wiedzę, Wasze umiejętności i świeże pomysły. Będziemy Was miło wspominać oraz polecać.

Fabian Więcławski - Prezes zarządu

Car Paint Sp. z o.o.

Serdeczne podziękowania za udaną współpracę. Wyrażamy uznanie oraz szczere chęci dla kolejnych działań razem.

Judyta Wójcik - kierownik produkcji

100+ zadowolonych, wieloletnich klientów!